SáchQuản Trị Tài Chính (Tái Bản Lần Thứ 8)

Tên Sách: :Quản Trị Tài Chính (Tái Bản Lần Thứ 8)

Tác Giả: Nguyễn Quang Thu

Giá bìa: 80,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Quản Trị Tài Chính (Tái Bản Lần Thứ 8)

Sách hiện tại đang được khóa 43 sử dụng làm giáo trình ( quyển Tái bản lần thứ 8).

Nhà sản xuất: NXB Kinh tế TP. HCM

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

1. Dẫn nhập về quản trị tài chính

2. Phân tích tài chính

3. Kế hoạch tài chính

4. Quản trị vốn lưu động

5. Tài trợ vốn ngắn hạn

6. Giá trị của tiền tệ theo thời gian

7 Lượng giá chứng khoán

8. Hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn

9. Rủi ro và lợi nhuận; chi phí sử dụng vốn; cơ cấu vốn của một doanh nghiệp; chính sách phân chia cổ tức; tài trợ dài hạn.

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật