Thông Báo: Thời gian chạy khớp lệnh là 8h hằng ngày